“Dövizde denge şirketlerin yönetilmesi için çok önemli”

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’nin en büyük ıslak mendil üreticisi Sapro, ihracatta açık ara liderliğini sürdürüyor. Pri­vate label sektöründe faaliyet gösteren ve iç piyasadaki pa­zar payı yüzde 40’ın üzerin­de bulunan şirket, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. 65 ülkede 250 firma için üretim yapan ve en yakın rakibinin 10 katından fazla ihracat gerçek­leştiren Sapro, dünyanın da sayılı ıslak mendil üreticile­ri arasında yer alıyor. 2022’de 112 milyon dolar ihracat yap­tıklarını söyleyen Sapro Te­mizlik Ürünleri Genel Müdü­rü Murat Gönül, 2023 yılı he­deflerinin ise 130 milyon dolar olduğunu belirtti. Sapro’nun sektöründe Avrupa’nın en bü­yük oyuncularından biri oldu­ğunu belirten Gönül, firmala­rının Türkiye’nin kendi sektö­ründe en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmaları arasında ol­duğunu kaydetti. Sapro fab­rikalarında günde 161 milyon yaprak üretimi gerçekleştiği­ne dikkat çeken Gönül, “2022 yılında yapılan yeni hat yatı­rımları ile üretim kapasitemi­zi yüzde 40 arttırdık. 2023 yı­lında ise bu kapasiteyi yüzde 100 kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Avrupa’daki 7 temsilcilik kanalı ve 9 deposu ile müşte­rilerine hızlıca ulaştıklarını ve bu sayede tüm talebi karşıla­yabildiklerini belirten Gönül, “Bu özelliklerimiz sayesinde, rakiplerimizden de bir adım öne geçiyoruz” dedi. Gönül bu sayede, 2021 yılında Bulgaris­tan’da kurdukları ikinci üre­tim merkezi sayesinde toplam ihracat miktarını arttırdıkla­rını açıkladı. Bulgaristan’da yatırım yapmanın iki yönü ol­duğuna dikkat çeken Gönül, “Bulgaristan’a yatırım yap­mamızdaki birinci neden, ba­zı müşterilerimizin özellikle Avrupa ürünlerini talep edi­yor olması. Bir diğer sebep ise Balkanlar’daki pazara çok da­ha yakın olmak istememizden kaynaklanıyor” açıklamasın­da bulundu.

“Avrupa’da ilk 4’teyiz”

Merkezi İstanbul’da bulu­nan Sapro’nun, ıslak mendil üretiminde Türkiye’nin en bü­yük, Avrupa’nın ise dört büyük üreticisinden biri olduğunu anlatan Gönül, nonwoven ku­maş, karton ambalajlar, plas­tikler ve ıslak mendil ürünleri dahil olmak üzere uçtan uca entegre üretim yapan dört şirketten oluştuğunu belirtti. Islak mendilde dünya­daki oluşumun private üreti­mi şeklinde döndüğünü anla­tan Gönül, kendi markası olan firmaların bile bu şekilde üre­tim yaptıklarını bildirdi. Ki­lo başı ihracat miktarının do­lar bazında artırılması gerek­tiğine dikkat çeken Gönül, sanayicinin sorunları­nın çözülme­si gerektiği­ni vurguladı. Sanayicinin önünü görebil­mesi için, makro denge­lerin bir standardı olması ge­rektiğine işaret eden Gönül, özellikle dövizde dengenin şirketlerin yönetilmesi açı­sından hayati değere sahip ol­duğunu söyledi.

10 milyon euroluk kredi aldı

Murat Gönül, Newipe üretimini için Kasım 2020’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fondan 21 milyon euro kredii aldıklarını anlattı. Gönül, Nisan 2023’te de EBRD ve TSKB ortak girişimiyle sağlanan 10 milyon euroluk Newipe üretimine yönelik işletme kredisi fonu ile yeni nesil sürdürülebilir kumaşın daha geniş ölçekli üretiminin yanı sıra, işletme sermayesi ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağını belirterek, Newipe’a toplamda 40 milyon euro yatırım yapıldığını açıkladı.

25’inci yıla özel ürün: NEWIPE

Murat Gönül, Sapro’nun sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 25’inci yılına özel, dünyanın ilk ve tek yeni nesil sürdürülebilir viskon kumaşını ürettiğini söyledi. Gönül, Newipe adı verilen viskon kumaşın, jenerik viskon kumaşlara kıyasla daha az karbon ayak izi bırakarak üretildiğini ve doğaya dönüşünün daha hızlı olduğunu belirtti. Newipe’ın yumuşak dokusuyla tüketici beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirten Gönül, ürünün doğada hızlı çözülmesi ve plastik içermeyen doğal yapısıyla çevreye ve geleceğe dost bir ürün olduğunu söyledi. Çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle geliştirilen Newipe’ın, yüzde 100 yenilenebilir bitki lifleri içerdiğine dikkat çeken Gönül, “Geri dönüştüğünde, çevreye zarar vermeyecek toksik olmayan bileşenlere parçalanabiliyor ve dağıldığında kolayca organik maddeye dönüşebiliyor” dedi.

Bir yanıt yazın